majorann: (Default)
[personal profile] majorann
Вирішила написати, бо, здається, виникла вже така потреба.
Шановні поціновувачі!
Блоґ цей замислювався як виключно дитячий, тобто присвяченій одній конкретній моїй власній дитині, нижче найменованій як Янпална (Яна Павлівна по-нашому). Від початку так і було, трошки згодом я почала потрошку влізати сюди сама, а зрештою і повністю перебралась з мого старого блоґу (який теж ніхто не читав і мене то влаштовувало). Тепер до Янпални, за обставинами, що від мене не залежали, додалась ще й Алевтина Павлівна, яка ще, звичайно, кабачок, але кабачок швидкоростучий і стрімкорозвивучий.
Під замком знаходяться дитячі фотографії, описи казусів і досягнень. Ну і трошки особистого мого )
Все інше пишеться без замка із абсолютною свободою доступу.
Це я до чого, власне веду. Якщо хтось випадково натрапить на ці пісульки і вирішить, не дай боже, подивитись, що там заховане, два рази подумайте - воно вам треба?
Нє, я сама із маніакальністю молодої мами нишпорю по жж у пошуках того, хто коли і яким чином привчився до горщика, а потім із захватом записую тотожні події з нашого життя. Але, комради - вам то цікаво?
Так?
Впевнені?
Тоді додавайтесь до друзів і не кажіть, що я вас не попереджала )))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.